Kdo je kdo v našem zdravotnictví

Níže uvedený přehled slouží pouze k základní orientaci ve specializacích lékařů. Pro jednoduchost jsou ve výčtu uváděné specializace pouze v mužském rodě, zahrnují samozřejmě jak lékaře, tak lékařky.

Přejdi na:   A  D  E  F  G  H  CH  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U 

A

nahoru

Alergolog a klinický imunolog

Lékař zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.)

Anesteziolog

Lékař zabývající se anestézií (znecitlivěním) pacientů při chirurgických výkonech. Další viz lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou.

Angiochirurg = cévní chirurg

Pracovní náplní cévního chirurga je operační (chirurgická) léčba onemocnění cévního systému člověka.

Angiolog

Lékař z oboru vnitřního lékařství, tj. internista, který se zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí  onemocnění cév.

D

nahoru

Dermatolog (dermatovenerolog)

Kožní lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou kožních chorob. Venerolog = odborný lékař zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou pohlavních chorob.

Diabetolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou cukrovky (odborně: diabetes mellitus) a jejích komplikací.

E

nahoru

Endokrinolog

Lékař zabývající se studiem žláz s vnitřní sekrecí a jejich produktů (hormonů). Diagnostikuje a léčí jejich poruchy.

Epidemiolog

Lékař, který studuje v populaci výskyt a rozložení určitých onemocnění, nebo znaků a jevů se vztahem ke zdraví. Mezi ně patří choroby infekční nebo chronické, tj. dlouhodobě se léčící nemoci (např. srdečně cévní). Epidemiolog rovněž pomáhá výsledky svého studia předcházet zdravotním problémům.

F

nahoru

Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborant se podílí na přípravě, výrobě a výdeji léčiv pacientům.

Foniatr

Lékař zabývající se studiem, diagnózou a léčbou vad a chorob hlasu.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut vykonává činnosti léčebné rehabilitace pacientů, zejména s onemocněním pohybového a nervového aparátu. Využívá léčbu fyzikálními metodami (teplem, elektrickým proudem, masážemi, manipulací apod.).

G

nahoru

Gastroenterolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí trávicího systému (jícnu, žaludku, střev, slinivky břišní, jater).

Genetik (lékařský)

Lékař zabývající se naukou o dědičnosti, tj. výzkumem, diagnostikou, léčbou a prevencí dědičných poruch a onemocnění.

Geriatr

Lékař zabývající se diagnózou a léčbou chorob seniorů a péčí o ně.

Gynekolog a porodník

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí chorob ženských pohlavních orgánů. Jeho náplní je rovněž péče o ženu v období těhotenství, v průběhu porodu i po něm.

H

nahoru

Hematolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou krevních onemocnění jako jsou poruchy krvetvorby, poruchy krevní srážlivosti, leukémie aj.

Hepatolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou jaterních onemocnění.

Hygienik

Lékař zabývající se naukou o zdravém způsobu života jedince i společnosti, opatřeními, která zabezpečují ochranu zdraví, a dále dodržováním hygienických zásad, norem a předpisů.

CH

nahoru

Chirurg

Lékař zabývající se operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění. Někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiochirurg, plastický chirurg apod.).

I

nahoru

Infektolog

Lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí.

Internista

Lékař zabývající se diagnózou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů (srdce, plic, zažívacího ústrojí, žláz s vnitřní sekrecí atd.). Někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiolog, hepatolog, infektolog, endokrinolog apod.).

K

nahoru

Kardiochirurg

Chirurg, který se věnuje operační léčbě onemocnění srdce, mezi něž patří vrozené nebo získané chlopenní vady, aortokoronární bypass, transplantace srdce aj.

Kardiolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění srdce.

Klinický biochemik   

Zabývá se vyšetřováním biologického materiálu a interpretací laboratorních výsledků.

Klinický farmakolog

Studuje a objektivními metodami hodnotí účinek léku u nemocného i zdravého člověka.

L

nahoru

Laborant nebo laborantka

Ve zdravotnictví absolvent příslušného směru studia střední zdravotní školy; samostatně pracuje v laboratoři pod vedením lékaře nebo farmaceuta. Podle oboru, v němž působí, se rozlišují: laborant biochemický, rentgenový, zubní aj.

Lékař zabývající se léčbou bolesti

Lékař, jehož pracovní náplní je péče o akutní a chronické bolestivé stavy.

Lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou

Zabývá se výzkumem, poskytováním, příp. organizováním neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého a mohou vést k jeho náhlému úmrtí. Pracuje na následujících odděleních: ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) nebo RZP (Rychlá záchranná pomoc).

Lékárník

Pracovník zdravotnické služby zabezpečující léčiva pro obyvatelstvo a zdravotnická zařízení. Jeho úkolem je příprava a výdej léků.

Logoped

Odborník zabývající se prevencí a nápravou vad řeči a výslovnosti.

M

nahoru

Mikrobiolog

Vědec zabývající se mikroorganizmy. Lékařský mikrobiolog studuje mikroorganizmy, které způsobují lidská onemocnění, zkoumá jejich vlastnosti a zabývá se jejich prokázáním v těle člověka v průběhu nemoci.

N

nahoru

Nefrolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ledvin, včetně hemodialýzy.

Neonatolog

Lékař věnující se problematice novorozeneckého období.

Neurochirurg

Chirurg, který se zabývá operační léčbou nemocí nervového systému. Mezi ně patří nádory či úrazy mozku a míchy, periferních nervů, nitrolební krvácení apod.

Neurolog

Lékař zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému (mozku, míchy, nervů a jimi inervovaných svalů).

O

nahoru

Oftalmolog = oční lékař

Oční lékař se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou očních chorob.

Onkolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nádorových onemocnění, vč. radioterapie (léčba zářením).

Ortoped

Lékař zabývající se prevencí, zjišťováním a léčením vrozených nebo získaných vad, chorob a úrazů pohybového ústrojí.

Osteolog   

Lékař zabývající se studiem vlastností a vývoje kostí a diagnostikou a léčbou jejich onemocnění.

Ošetřovatelský personál

Uspokojuje biologické, psychické a sociální potřeby nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Otorinolaryngolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ušních, nosních a krčních.

P

nahoru

Patolog

Lékař zabývající se naukou o nemocech (o chorobných pochodech a změnách v lidském těle). Zkoumá tvarové projevy nemoci na lidském těle jako celku i na jednotlivých orgánech, a to na úrovni makroskopické (např. pitva) i mikroskopické (odběr vzorků tkání - biopsie a jejich zkoumání).

Pediatr = dětský lékař

Dětský lékař se věnuje péči o dítě, a to od jeho narození po dosažení dospělosti. Lékařská péče o děti zahrnuje prevenci, diagnostiku i léčbu jejich onemocnění.

Plastický chirurg

Chirurg zabývající se chirurgickou nápravou vrozených či získaných tvarových, velikostních a funkčních odchylek jednotlivých částí lidského těla od normálu.

Pneumochirurg = plicní chirurg

Lékař – chirurg – zabývající se operační léčbou chorob dýchacích orgánů, především plic.

Pneumolog (TRN specialista, TRN = tuberkulóza a respirační nemoci)

Lékař, který se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy.

Posudkový lékař

Zabývá se kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely nemocenského pojištění, dále posuzováním ve věcech důchodového pojištění, bezmocnosti, sociální péče a státní sociální podpory.

Pracovní lékař

Studuje vliv práce a pracovního prostředí na zdraví pracovníků. Zabývá se rovněž prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí způsobených vlivem práce a pracovního prostředí. Dohlíží nad dodržováním pracovních podmínek.

Praktický lékař = všeobecný lékař (dříve tzv. obvodní lékař)

Lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a  preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost.

Psychiatr

Lékař, který se zabývá studiem, diagnózou, prevencí a léčbou duševních poruch, jako jsou neurózy, psychózy, psychopatie (poruchy osobnosti), alkoholismus a toxikomanie apod.

Psycholog

Vysokoškolsky vzdělaný odborník, absolvent oboru psychologie na filozofické fakultě. Zkoumá zákonitosti, vývoj a projevy duševní činnosti člověka.

R

nahoru

Radiolog (radiodiagnostik)

Lékař zabývající se radiodiagnostikou (diagnostikou pomocí rentgenových metod). Zabývá se i dalšími zobrazovacími metodami, jako jsou vyšetření ultrazvukem nebo pomocí magnetické rezonance, příp. denzitometrií.

Rehabilitační lékař

Zabývá se obnovením původního stavu a schopností pacienta (jeho pohyblivosti, výkonnosti, pracovní schopnosti). Je součástí téměř každé léčby, která má za cíl úplné uzdravení pacienta. Nejčastěji se s rehabilitací setkáváme u onemocnění pohybového ústrojí a úrazů. Po operacích jsou součástí rehabilitace dechová cvičení, coby prevence vzniku zánětu plic.

Revizní lékař

Lékař zdravotní pojišťovny, který kontroluje výkony a jejich účtování prováděné smluvními lékaři (tj. těmi, kteří jsou s touto pojišťovnou ve smluvním vztahu).

Revmatolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou zánětlivých i nezánětlivých revmatických nemocí kloubů, šlach, svalů a příbuzných struktur.

S

nahoru

Sexuolog

Lékař zabývající se lidskou sexualitou, studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních poruch.

Soudní lékař

Patolog s nadstavbovou atestací ze soudního lékařství. Zabývá se hlavně problematikou příčin úmrtí, rozbory příčin a mechanizmů traumat jak pro potřeby zdravotnictví, tak pro orgány činné v trestním řízení.

Stomatochirurg

Lékař, který se zabývá chirurgickou léčbou chorob a úrazů obličeje, čelistí a zubů apod.

Stomatolog

Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů.

Střední zdravotnický personál (všeobecká zdravotní sestra, porodní asistentka apod.)

Absolventka střední zdravotní školy, která se následně specializuje dle příslušných oborů, podobně jako lékař. Dle pokynů lékaře vykonává některá vyšetření a léčebné úkony a ošetřovatelskou péči.

T

nahoru

Tělovýchovný lékař   

Studuje působení tělesné výchovy a sportovní činnosti na zdravý i nemocný organizmus.

Traumatolog

Chirurg zabývající se komplexní léčbou poranění.

U

nahoru

Urolog

Lékař – chirurg – zabývající se nemocemi močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbou, včetně léčby operační.